Gebruiksvoorwaarden en privacy verklaring

Gebruiksvoorwaarden

Blijf altijd dicht bij jezelf en luisterend naar de signalen van je eigen lichaam. De yoga lessen kunnen fysiek van aard zijn, waardoor het oplopen van een blessure als risico aanwezig is. Als deelnemer ben je daarom dan ook verantwoordelijk voor je eigen lichaam en beoefening en eventueel letsel dat dit met zich mee zou kunnen brengen. 

Als je een blessure hebt ben je verplicht dit van te voren aan te geven, zodat hier tijdens de les rekening mee gehouden kan worden.

Yoga kan bijdragen aan de bevordering van je gezondheid en het verminderen van specifieke klachten. Het dient echter niet gezien te worden als een vervanging voor een behandeling.

De prijzen weergegeven op de website zijn altijd onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. 

Afzegging beleid

Online training

Wanneer je een eenmalige online training hebt aangeschaft en je bent hier niet tevreden over kun je binnen 14 dagen hier vanaf zijn en je geld terugvragen door de redenen aan te geven in een e-mail samen met je IBAN en te versturen naar yogininerini@gmail.com

Events

Wanneer je een kaartje hebt gekocht voor een event (hieronder valt de Deep REST Sunday en andere workshops) kun je nog tot 48 uur van te voren afzeggen door een mail de versturen met je IBAN naar yogininerini@gmail.com. Voor een afzegging na 48 uur van alvorens het event plaatsvindt krijg je, je geld niet meer teruggestort. 

Privacy verklaring

Yogini Nerini, gevestigd aan Lange wal 88

6826NG Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.yogininerini.com/

Lange wal 88

6826NG Arnhem

0615341837

BTW-ID NL002210030B41

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogini Nerini verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yogininerini@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogini Nerini verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief, mits hiervoor jou toestemming is gegegeven.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, wanneer dit betrekking heeft op een dienst of product die jij bij ons hebt aangeschaft.

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Yogini Nerini verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogini Nerini neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogini Nerini) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yogini Nerini bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam + e-mailadres + telefoonnummer                                 

Bewaartermijn

> Zolang je niet expliciet toestemming hebt gegeven om je gegevens te bewaren voor de mailinglijst, zoals je naam en e-mailadres worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.  

Reden

> De reden dat de gegevens een jaar bewaard worden is om ervoor te zorgen dat we je kunnen bereiken mocht er belangrijke informatie zijn rondom het product of de dienst die je hebt afgenomen.
                      

Bankrekeningnummer
Bewaartermijn                                  

> Tot maximaal 7 jaar, alleen wanneer dit noodzakelijk is ter inzage voor de belastingdienst. 

Reden

> Ter inzage van de administratie voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogini Nerini verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yogini Nerini blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yogini Nerini gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogini Nerini en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yogininerini@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Yogini Nerini wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogini Nerini neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via yogininerini@gmail.com